Gdzie sprzedać srebro inwestycyjne (monety bulionowe i sztabki)? (2024)

Srebro to obok złota najpopularniejszy wśród inwestorów metal szlachetny.Dużezainteresowanie tym kruszcem sprawia, że nikt nie powinien mieć problemów z upłynnieniem jego zasobów.Pytanie tylko, jak igdzie sprzedać srebro inwestycyjne na atrakcyjnychwarunkach?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że na łatwe spieniężenie inwestycji mogą liczyć zwłaszcza ci, którzy posiadają srebro inwestycyjne w postaci cenionych monet bulionowych i sztabek znanych producentów. Uznaniem inwestorów cieszą się takie monetylokacyjne, jak południowoafrykański Krugerrand, Kanadyjski Liść Klonowy, Amerykański Orzeł, Australijski Kangur czy Wiedeńscy Filharmonicy. Jeśli chodzi o sztabki, dużą popularnością cieszą się produkty Valacambi czy Heraeus, ale również innych mennic, które mają akredytację londyńskiej giełdy LBMA.

Posiadając srebro inwestycyjne spoza wspomnianej listy, nierzadko trzeba się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na korzystną sprzedaż. Szybsze zawarcie transakcji jest możliwe, ale zwykle wiąże się z uzyskaniem mniej atrakcyjnej ceny.

Gdzie sprzedać srebrnemonety bulionowe i sztabki?Transakcja zawarta z przedsiębiorstwem

Srebro inwestycyjne można sprzedać osobie prywatnej lub przedsiębiorstwu, które specjalizuje się w sprzedaży i skupie kruszców. Tym drugim może być na przykład dealer metali szlachetnych, mennica, jubiler czy nawet sklep numizmatyczny.

Dystrybutorzy i producenci metali inwestycyjnych relatywnie rzadko oferują skup srebrnych monet i sztabek; chętniej przyjmują złoto, które ma znacznie większą wartość i zajmuje w skarbcach czy sejfach mniej miejsca. Srebrne wyroby z łatwością można natomiast sprzedać jubilerowi lub ostatecznie w lombardzie, ale będzie wiązało się to z naliczeniem wysokiej, nawet kilkudziesięcioprocentowej marży.

Bardziej opłacalne może okazać się zawarcie transakcji z firmą specjalizującą się w handlu srebrem (a najczęściej również złotem). W tym wypadku można liczyć na uczciwą wycenę posiadanych monet lub sztabek, a nierzadko także na wygodną realizację operacji drogą internetową. Część takich podmiotów wycenia produkty na podstawie przesłanych zdjęć, inne z kolei posiadają na swoich stronach cenniki, które pozwalają zorientować się w wartości posiadanego towaru.

Gdzie sprzedać srebro inwestycyjne? Transakcjazawartaz osobą prywatną

Wybór jednego z wyżej opisanych rozwiązań ma ten plus, że transakcja przebiega w łatwy, szybki i wygodny sposób. To ważne korzyści, alewspomnianym opcjom towarzyszy teżistotny mankament–koniecznośćzaakceptowania ceny zaproponowanej przez kupującego. Dlatego może sięokazać, że korzystniejszym wyborembędziesprzedaż srebra osobie prywatnej, za pośrednictwem platformy do handlu fizycznymi kruszcami czy serwisu aukcyjnego. Nie można jednak zapominać, że w przypadku transakcji opiewającej na kwotę powyżej 1000 zł kupujący jest zobowiązany zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sprzedaż srebra osobie prywatnej ma tę zaletę, że daje możliwość samodzielnego określenia ceny monet lub sztabek. W ofercie można wskazać atrakcyjną dla siebie cenę i poczekać aż znajdzie się inwestor skłonny ją zaakceptować. Możliwe jest też skorzystanie z opcji licytacji, choć w przypadku produktów stricte inwestycyjnych aukcje cieszą się niewielkim zainteresowaniem kupujących. Bierze się to przede wszystkim stąd, że sprzedawcy ustawiają „bezpieczne” ceny minimalne, które pozwalają im uchronić się przed niekorzystną sprzedażątowaru.

Od pewnego czasu srebro inwestycyjneponowniemożna sprzedawać również w serwisie aukcyjnym Allegro. Co ważne, taką możliwość mają jednak wyłącznie przedsiębiorcy z profilem firmowym, którzy zapewniają wysyłkę produktów wciągu 24 godzin od opłacenia zamówienia.

Gdzie sprzedać srebro za granicę?

Warto pamiętać, żenabywcą srebrnych monet bulionowych czy sztabek nie musi być polski inwestor. Można je również sprzedać za granicę, za pośrednictwem na przykład serwisu Ebay. Takie rozwiązanie zapewni dostęp do większego grona potencjalnych kupujących, co może ułatwić upłynnienie posiadanych zasobów srebra.

Pewnym ograniczeniemwspomnianej opcjijest fakt, że zagraniczni inwestorzysązainteresowani zakupem wyłącznie znanych, cenionych produktów. Oznacza to, że łatwo można spieniężyć jedynie popularne monety bulionowe i sztabki renomowanych producentów. Drugi mankament polega na tym, że z transakcją będą wiązały się relatywnie wysokie koszty wysyłkitowaruza granicę. Z tego też względu,trudno będzie sprzedać w ten sposób niewielką ilość srebra inwestycyjnego.

Gdzie sprzedać srebro inwestycyjne (monety bulionowe i sztabki)? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6284

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.