Jak sprawdzić srebro domowym sposobem? (2024)

Inwestowanie w srebro nie cieszy się tak dużą popularnością jak inwestycja w złoto, jednak stanowi niemniej skuteczny sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Nico mniejsza popularność srebra jako aktywa inwestycyjnego sprawia, że nie każdy inwestor zna skuteczne sposoby na sprawdzenie autentyczności srebrnych wyrobów. Jak sobie z tym poradzić? Jak sprawdzić srebro domowym sposobem?

Jak rozpoznać srebro?

Istnieje wiele sposobów sprawdzania, czy konkretny przedmiot został wykonany ze srebra, czy metalu do złudzenia je przypominającego. Wprawdzie nie wszystkie metody są w stu procentach skuteczne, ale niewątpliwie pozwalają zredukować ryzyko nietrafionego zakupu czy nietrafionej inwestycji. Jaki sposób jest najskuteczniejszy? Niewątpliwie najlepszym sposobem na uniknięcie niepotrzebnego rozczarowania jest kupowanie srebra w sprawdzonych, cieszących się dobrą renomą miejscach. Zakup produktów niewiadomego pochodzenia lub oferowanych w okazyjnych cenach może okazać się bardzo nierozsądny. Planując zakup srebra inwestycyjnego w postaci srebrnych monet, warto zapoznać się chociażby z ofertą Mennicy Polskiej (link: https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-kolekcjonerskie/monety/monety-srebrne/).

Chcąc inwestować w srebro, należy przede wszystkim zapoznać się z jego aktualnymi cenami, co pozwoli na szybkie ocenienie opłacalności zakupu konkretnego przedmiotu ze srebra i tym samym oszacowanie ryzyka związanego z tym zakupem. Dobrze jest też zapoznać się z tabelą cech i znaków probierczych, a na zakupy zabrać nie tylko gotówkę, ale również magnes.

Próba magnesu

Sprawdzania srebra warto rozpocząć od próby magnesu. Jak sprawdzić srebro w taki sposób? Srebro, podobnie jak złoto, jest diamagnetykiem, co oznacza, że nie reaguje na magnes. Chcąc dokonać zakupu srebra najwyższej jakości, warto zasugerować się wynikiem takiego testu. Odstępstwo od reguły stanowić może biżuteria, która nierzadko wykonywana jest ze stopu srebra z innymi metalami. Większość z nich również jest diamagnetykami, przez co test magnesem nie zawsze okazuje się skuteczny. Co ciekawe platyna, która może być pomylona ze srebrem, przejdzie próbę magnesu negatywnie.Platyna jest paramagnetykiem, dlatego zareaguje na magnes. Warto zatem zachować ostrożność przy stosowaniu tej metody i zawsze traktować ją jako wstępny etap sprawdzania autentyczności srebra.

Jak sprawdzić srebro domowym sposobem? (1)

Znaki probiercze

Kolejny sposób, który może okazać się niezwykle skuteczny, to analizowanie znaków probierczych znajdujących się na srebrach. Znaki probiercze znaleźć można przede wszystkim na srebrnej biżuterii oraz na przedmiotach użytkowych – np. sztućcach. Próżno szukać ich na monetach, toteż, podobnie jak próba magnesu, nie jest to idealna metoda sprawdzania autentyczności srebra. Pojawiające się na srebrach znaki i cechy złotnicze bywają bardzo różne. Mogą bowiem określać nie tylko próbę srebra, ale również wskazywać na datę i miejsce powstania konkretnego produktu a nawet zakład lub jubilera, który odpowiada za jego wytworzenie.

Jak sprawdzić srebro – pozostałe metody

Zaprezentowane powyżej metody badania srebra to nie jedyne sposoby, pozwalające na ocenę jego autentyczności. Jak rozpoznać srebro domowym sposobem bez magnesu i katalogu obowiązujących znaków probierczych? Skuteczną, aczkolwiek nieco bardziej wymagającą metodą, jest tzw. próba Archimedesa. Polega ona na obliczeniu gęstości metalu. Każdy metal charakteryzuje się odmienną wartością tego parametru, w przypadku srebra jest to 10,5 g/cm³, dlatego też dokonanie niezbędnych kalkulacji, na bazie objętości wody wypartej przez przedmiot wrzucony do naczynia (np. szklanki), pozwoli szybko ocenić surowiec, z jakiego został on wykonany.

Autentyczność srebra można też ocenić dzięki wnikliwym oględzinom przedmiotu. Wątpliwości powinien wzbudzić chociażby kolor – nazbyt błyszczący bądź matowy, a także wszelkie pojawiające się na jego powierzchni przebarwienia. Kolejny istotny parametr stanowi waga. Przedmioty o podejrzanie niskiej wadze mogą być wykonane z metali o wartości znacznie niższej aniżeli srebro. Często stosowanym domowym sposobem badania autentyczności srebra jest również test białej kartki. Ciemny ślad pozostawiony po przeciągnięciu przedmiotem po czystej kartce papieru może sugerować, że nie mamy do czynienia ze srebrem.

Mając na uwadze niedoskonałość zaprezentowanych powyżej sposobów na sprawdzanie autentyczności srebra, warto do badania podchodzić z pewną dozą ostrożności i każdorazowo konsultować swoje wątpliwości z doświadczonym jubilerem. Sprawdzenie srebra przez jubilera nie wiąże się zwykle z żadnym kosztem, a pozwala na szybkie pozbycie się wszelkich wątpliwości i podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zakupu lub inwestycji.

Jak sprawdzić srebro domowym sposobem? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 6258

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.