Jaka jest najlepsza próba srebra? | Baza wiedzy | Believy (2024)

Najlepsza próba srebra zależy od celu, dla którego jest ono używane. Jeśli chodzi o czystość srebra, to próba 999 jest najczystsza i zawiera 99,9% czystego srebra. Jednak ze względu na swoją miękkość, srebro o takiej próbie jest bardziej podatne na uszkodzenia i zarysowania, co czyni je mniej odpowiednim do produkcji biżuterii i innych przedmiotów użytkowych.

Zwykle do produkcji biżuterii i innych przedmiotów użytkowych stosuje się srebro próby 925, znane również jako srebro sterlingowe. Zawiera ono 92,5% czystego srebra i 7,5% innych metali, zwykle miedzi. Dzięki temu srebro jest bardziej trwałe i mniej podatne na uszkodzenia niż srebro o próbie 999.

Istnieją również srebra o niższych próbach, takie jak 800 i 835, które są mniej czyste niż srebro sterlingowe, ale nadal znajdują zastosowanie w produkcji biżuterii i innych przedmiotów użytkowych. Są one tańsze niż srebro sterlingowe i nadają się do produkcji przedmiotów, które nie są codziennie używane lub narażone na duże obciążenia.

Podsumowując, jeśli chodzi o produkcję biżuterii i innych przedmiotów użytkowych, srebro próby 925 jest najczęściej stosowaną i uważaną za najlepszą próbą srebra. Jednak jeśli chodzi o inne zastosowania, takie jak produkcja medali, monet kolekcjonerskich czy elementów elektronicznych, srebro o innych próbach może być bardziej odpowiednie.

Zobacz w jaki sposób odświeżamy srebrną biżuterię

Jaka jest najlepsza próba srebra? | Baza wiedzy | Believy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6278

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.